Stemningsbillede

Klimapark Sofiendal Enge

Vi er i samarbejde med Aalborg Kommune i fuld gang med at realisere et fælles projekt i form af en klimapark i Sofiendal Enge. Klimaparken løser områdets regnvandsproblemer ved at håndterer regnvand fra 1200 nye boliger i området

Fordele for mennesker og natur 

I Aalborg Forsyning arbejder vi aktivt med FN’s 17 Verdensmål. Dette projekt er et af dem, hvor vores forsyning kan gøre en forskel. For når vi separatkloakerer som et nødvendigt led i planerne for at tilpasse kommunen til mere regnvand, skal vi finde andre løsninger til håndtering af regnvandet - det transporteres nemlig ikke længere til renseanlæggene gennem spildevandsledningerne, men håndteres lokalt i regnvandsledninger og bassiner. Her er Klimapark Sophiendal Enge et godt eksempel på, hvordan vi med en lokal løsning renser og forsinker regnvandet. I stedet for at vi laver vores traditionelle bassiner til regnvand, har vi sammen med kommunen lavet en løsning, som tjener mange formål.

Aalborg Kommune arbejder løbende med at give naturen bedre vilkår. Særligt vandløbene kan være udfordrede ved kraftig byvækst - ikke mindst set i lyset af de klimaforandringer vi står overfor. Klimaparken forener håndtering af regnvand med bedre vilkår for natur og vandløb, hvilket er med til at øge biodiversiteten. Aalborg Kommune erfarede også i fordebatten for kommuneplanens revision i Skalborg-området, at beboerne her savner grønne områder. Dette rekreative aspekt er ligeledes en vigtig del af Sofiendal Enge.

Projektet består af tre delelementer:

  • Svanholmgrøften, der reguleres med dobbeltprofil fra projektområdet til fjorden.  Dobbeltprofil betyder, at når der ikke er så meget vand, løber det i en rende i bunden af vandløbet. Når det regner kraftigt, og der kommer meget vand, vil vandet fylde hele vandløbet, der er gjort bredere for oven, så det kan transportere store mængder regn uden at oversvømme omgivelserne. Løsningen forbedrer altså vandløbets kapacitet væsentligt og afhjælper nogle af områdets kendte problemer med oversvømmelser.
  • Sofiendal Enge, et areal på ca. 22 hektar indrettes med søanlæg med permanent vandspejl, forsinkelsesbassiner og vandløb, beplantning, stier og rekreative funktioner. En stor del af parken er allerede lavet, og man kan allerede i dag gå rundt om søerne og nyde udsigten.
  • Mulighedernes Park, et ca. 1,5 hektar stort areal indrettes med forsinkelsesbassiner forbundet af vandløb, som indpasses parkens rekreative funktion.
Sofiendal Enge

Regnvand fra et areal på 500 fodboldbaner 

I klimaparken håndteres regnvand fra store dele af Skalborg og City Syd, herunder også de cirka 1200 boliger der er ved at blive opført på Poul Anker Bechs Vej og Anna Anchers Vej. I alt håndteres regnvand fra 336.6 ha,  hvilket svarer til cirka 500 fodboldbaner. Klimaparken etableres frem til 2030, men allerede i løbet af de kommende år vil arealet fremstå som en helstøbt park.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen