Behandling af persondata

Aalborg Forsynings persondatapolitik per 25. maj 2018

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Som leverandør af forsyningsydelser behandler vi dine personoplysninger under et højt sikkerhedsniveau, og giver kun oplysninger til andre, når det er nødvendigt for at opfylde aftalen om levering af forsyning til dig og administrationen af dit kundeforhold hos os, eller andre myndigheder skal have dem efter lovgivningen.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og hvordan vi behandler dem. Derudover vil vi i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning af os selv give dig oplysninger, som kun vedrører dig.

 

2. Kontaktoplysninger

Aktieselskaberne samt den offentlige enhed Aalborg Renovation i organisationen Aalborg Forsyning er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

I Aalborg Forsyning organisationen er det Kundeservice i Aalborg Service A/S, som er den fælles administrative enhed. Aalborg Service sørger for at videregive oplysningerne til de andre enheder i organisationen, hvis det er nødvendigt.

Kontaktoplysningerne til Aalborg Service:

Adresse: Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, Danmark

CVR: 33 16 46 10

Telefonnummer: 9982 8299

Mail: aalborgforsyning@aalborgforsyning.dk 

Website: www.aalborgforsyning.dk

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler, bruger og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af forsyningsydelser til dig. Den generelle hjemmel i databeskyttelsesforordningen er artikel 6, stk. 1, litra b.

Derudover kan vi være forpligtede til at bruge oplysninger om dig i henhold til diverse regler i miljø- og forsyningslovgivningen. Hvis du ønsker at få oplyst, hvilke regler vi lige nøjagtigt anvender i forhold til dine oplysninger, kan du kontakte os.

Endvidere kan vi også bruge måleroplysninger for at driftsoptimere vores ydelser, undgå lækager samt sænke energiforbruget til gavn for miljøet og klimaet. Den generelle hjemmel i databeskyttelsesforordningen er artikel 6, stk. 1, litra e.

Desuden behandler Aalborg Renovation personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e i samfundets interesse, fordi det er en offentlig myndighed, som hører under Aalborg Kommune.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, målernummer, målerdata, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS og billeder taget af installationer m.m. for at opfylde vores aftale med dig om levering af forsyningsydelser. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig fx. hvis vi skal reparere ledninger, udskifte målere, underrette om brud m.m.

I forhold til enkelte af vores kunder kan det være nødvendigt at opbevare helbredsoplysninger, der er følsomme personoplysninger – fx hvis vi skal være helt sikre på at underrette dig, hvis der afbrydes for forsyningsydelsen. Du bedes selv sørge for, at vi er underrettet, hvis vi skal tage særlige hensyn til dig.

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere forsyningsydelse til dig.

 

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som f.eks. IT-selskaber, der står for opkrævning af varme, målerregistrering m.m. Kommer du i restance med betaling af varme, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret.

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler.

Derudover indgår vi fortrolighedsaftaler med f.eks. VVS-firmaer eller lignende, der får oplyst vores kunders navn, adresse m.m.

Alle de samarbejdspartnere, som vi indgår aftaler med, er også forpligtede efter persondatalovgivningen til at behandle dine personoplysninger med størst mulige sikkerhed.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter m.m.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører som altovervejende hovedregel ikke data til såkaldte tredjelande uden for EU. Undtagelsesvist kan det være nødvendigt at overføre oplysninger til tredjelande. Det gælder f.eks. Microsoft i USA, som leverer en lang række store IT-løsninger globalt.

Hvis vi undtagelsesvis overfører data til tredjelande for, at virksomheder i disse lande kan assistere os med it-systemer, er det kun til tredjelande, som af EU er blevet godkendt som sikre, eller at der er givet de fornødne garantier og på betingelse af at rettigheder, som kan håndhæves, og effektive retsmidler for registrerede personer er tilgængelige.


7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra f.eks. målerselskaber. Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, ejendomsmæglere m.v.

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger så længe, som aftaleforholdet mellem Aalborg Forsyning og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos os, sletter vi som udgangspunkt dine personoplysninger, medmindre vi er forpligtet efter lovgivningen til at opbevare dem i længere tid, eller hvis de skal bruges til at fastlægge et retskrav eller lignende.

 

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af forsyningsydelser til dig. Dog bruger vi samtykke til behandling af dit personnummer. Du vil modtage individuel besked om dette.

Skulle du have givet samtykke til os til noget, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af punkt 1.

 

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

12. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarlige, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Som nævnt kan du altid kontakte os med spørgsmål om behandlingen af personoplysninger eller komme med bemærkninger i øvrigt.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen