Hvilke krav er der til byggepladsen?

  • Tracéet skal være ryddet for byggematerialer, stilladser mv. (min. i 5 meters bredde)
  • Terrænet skal være kørefast, alternativt skal bygherre sørge for, at der udlægges køreplader
  • I vintermånederne skal der være lys på byggepladsen
  • Der må ikke kranes i nærheden af fjernvarmetracéet, når vi arbejder på pladsen
  • Arealerne skal være afrettet til færdig terræn (÷ belægninger). Ved asfalterede veje, vil det sige afretning med stabilt grus.
  • Tydelig afmærkning af skel
  • Kloak- og vandledninger skal være etableret helt ind til teknikrum inden fjernvarmearbejdet pågår

Øvrige krav:

  • Der skal være etableret mur til fastgørelse af ventilbeslag for fjervarmerør
  • Indstøbning af bøsningsrør / etablering af ledningsskakt skal være udført som angivet på de bilag, der er vedlagt kundekontrakten
  • De ”bløde” ledninger skal, så vidt muligt, først udlægges efter fjernvarmerørene er udlagt
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen