Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Godt at vide om Varme+

Om Varme+

Varme+ er en abonnementsaftale, hvor Aalborg Forsyning stiller et fjernvarmeanlæg til rådighed. Det vil sige, at Aalborg Forsyning ejer og vedligeholder fjernvarmeanlægget og er forpligtet til at sikre, at anlægget er fuldt funktionsdygtigt og lovligt. Aalborg Forsyning sørger også for udskiftning af hele eller dele af fjernvarmeanlægget, hvis det er nødvendigt.

Abonnementet er både for nye og eksisterende kunder med en privatbolig på max 300 m2. Er din bolig over 300 m2, er du velkommen til at kontakte os for en mulig løsning.

Hvad koster Varme+?
Varme+ abonnementet koster kun 245 kr. om måneden. Abonnementet træder i kraft fra den dag, du får installeret fjernvarmeanlægget. Betalingen bliver opkrævet sammen med din varmeregning fra Aalborg Forsyning. 

Hvad skal jeg sørge for?

Før installation
Du skal sørge for, at der er strøm (230V) i nærheden af det sted, fjernvarmeanlægget skal placeres.

Efter installation
Når fjernvarmeanlægget bliver sat op, får du udleveret gældende instrukser vedrørende anlægget, så du ved, hvordan du tjekker anlægget, og hvornår du skal anmelde eventuelle driftsforstyrrelser eller skader på anlægget.

Du skal give vores medarbejdere og vores samarbejdspartnere adgang til anlægget, efter aftale eller ved forevisning af legitimation, i forbindelse med drift og vedligeholdelse af anlægget.

Montering og nedtagning

Aalborg Forsyning leverer og installerer fjernvarmeanlægget, efter du har indgået en Varme+ abonnementsaftale. Du beslutter i fællesskab med Aalborg Forsyning, hvor fjernvarmeanlægget skal monteres.

Se produktblad for Varme+ anlæg

Udgifter til montering
Aalborg Forsyning står for udgifterne til installation af fjernvarmeanlægget og omfatter følgende:

  • Rørlængde på op til 3 meter mellem hovedhaner og fjernvarmeunit
  • Rørlængde på op til 2 meter fra fjernvarmeunittens afgangsside og til tilslutning til ejendommens interne varmeinstallation
  • Rørene føres som synlige, lige rør med nødvendige bæringer med maksimalt 2 stk. 90 graders retningsskift.

Overdragelse af ejerskab over rørføring
Efter etablering af rørføring fra hovedhanerne til fjernvarmeanlægget overgår ejerskabet over rørføringen til dig.

Nedtagning og bortskaffelse
Aalborg Forsyning nedtager og bortskaffer dit eksisterende anlæg, hvis det er placeret i stueplan, på følgende måde: 

a) Ejendom med fjernvarme
Eksisterende fjernvarmeinstallationer, veksler/beholder mv. nedtages og bortskaffes.

b) Ejendom med oliefyr
Oliekedel med tilhørende installationer demonteres og bortskaffes. Rør fra olietank fjernes og afproppes på sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, hvor rør føres gennem bygningsdel. Det er dit eget ansvar at få tømt og sløjfet olietank.

c) Ejendom med naturgas
Gaskedel med tilhørende installationer demonteres og bortskaffes.

d) Ejendom med fastbrændselsfyr/pillefyr
Kedel med tilhørende installationer demonteres og bortskaffes. Nedtagning af evt. pillesilo og transportsystem er ikke indeholdt i aftalen.

Ønsker du at beholde eller selv bortskaffe dit eksisterende anlæg eller dele heraf, skal du aftale det med Aalborg Forsyning.

Reparationer i forbindelse med installationen
Du skal selv betale og udbedre nødvendige reparationer i forbindelse med installationsarbejdet fx tilmuring og efterpudsning af skorstenshul, spartling af huller i vægge efter nedtagning af eksisterende anlæg.

Er du ny fjernvarmekunde?
Aalborg Forsyning laver trykprøvning af ejendommens interne varmeinstallation hos alle nye fjernvarmekunder. Kan vi ikke godkende trykprøvningen, skal du selv afholde udgifter til eventuel forbedring af ejendommens anlæg samt udgifter til fornyet trykprøvning.

Vedligeholdelse af anlægget

 

Du bliver automatisk en del af Fjernvarmens Serviceordning, hvor du får regelmæssige hoved- og serviceeftersyn. Medlemskabet er inklusiv i din månedlige betaling på 245 kr. til Varme+. 

I forbindelse med Varme+ og Fjernvarmens Serviceordning har vi faste samarbejdspartnere. Vores samarbejdspartnere får dine oplysninger, i det omfang det er nødvendigt, for at gennemføre deres arbejde.

Driftsforstyrrelser eller fejl på anlægget

Hvis du oplever driftsforstyrrelser eller skader på fjernvarmeanlægget, skal du kontakte Aalborg Forsyning med det samme. Driftsforstyrrelser eller andet forårsaget af fejl mv. relateret til elsystemet er ikke omfattet af Varme + abonnementsaftalen. 

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

Indenfor vores åbningstider
Du skal kontakte os direkte på tlf. 9982 8299. Vores medarbejdere vil enten hjælpe dig telefonisk eller afhjælpe opståede fejl hjemme hos dig. 

Udenfor vores åbningstider
Du skal kontakte vores driftsvagt på tlf. 9982 8299, hvis der opstår akutte driftsforstyrrelser, og der er behov for udbedring af skader fx pludselig opstået utæthed.

Vores driftsvagt tager stilling til, om fejlsøgning og udbedring kan vente til vores ordinære åbningstid, eller om det kræver øjeblikkelig håndtering.

Kan abonnementet stige?

Varme+ abonnementet stiger ikke med en fast reguleringsfaktor.

Din månedlige betaling er fastsat på baggrund Aalborg Forsynings samlede udgifter til Varme+ ordningen, og bliver reguleret løbende i det omfang realomkostningerne til ordningen ændres.

Prisregulering af abonnementet kan ske årligt pr. 1. januar.

Kan abonnementet opsiges?

Du kan opsige Varme+ abonnementet efter det første år med én måneds skriftlig varsel til udgangen af en måned. Aalborg Forsyning kan opsige aftalen efter 10 år med tre måneders varsel til udgangen af måned.

Tilbagelevering af anlæg
Hvis abonnementsaftalen opsiges eller ophæves, afinstallerer Aalborg Forsyning fjernvarmeanlægget. Du er ansvarlig for alle Aalborg Forsynings direkte forbundne udgifter hertil.

Hvis du sælger din ejendom
Hvis du sælger din ejendom skal du enten:

  • opsige aftalen eller
  • overdrage abonnementsaftalen efter aftale med den nye ejer.

Hvis du misligholder aftalen
Hvis ikke du overholder abonnementsaftalens vilkår om betaling og forpligtelser i øvrigt betragtes det som misligholdelse af aftalen.

Aalborg Forsyning kan ophæve abonnementsaftalen i tilfælde af misligholdelse.

 

Hvem har ansvaret i tilfælde af skader?

I tilfælde af skade på personer eller ting – herunder skade på fast ejendom – er Aalborg Forsynings eventuelle erstatningsansvar afhængig af, at du lever op til dine forpligtelser, som beskrevet i abonnementsaftalen.

Ændringer i abonnementsvilkår

Aalborg Forsyning har ret til at justere aftalevilkårene for Varme+ i det omfang, der er tale om ikke-væsentlige ændringer. Du vil få tilsendt information om ændringerne i rimelig tid inden de træder i kraft.

 

Genveje
Emner om varme