Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Årsopgørelse vandkvalitet

Vi kontrollerer løbende kvaliteten af det vand vi leverer. Se en opsummering af det seneste års vandprøver

I 2018 har vi distribueret ca. 6,7 mio. m3 rent drikkevand ud til vores forbrugere. Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten på vandværkerne og ved forbrugerne, for at sikre at drikkevandet overholder kvalitetskravene. I 2018 er der foretaget 470 analyser fordelt på vandværker, ledningsnet og ved forbrugere. Af de udtagne analyser har der i løbet af året været seks tilfælde, hvor grænseværdierne for mikrobiologiske parametre har været overskredet. I alle tilfælde er der efterfølgende udtaget rene prøver.

Tre tilfælde med overskridelse af kvalitetskravene blev, med accept fra Aalborg Kommune, lukket med det samme. I drikkevandsbekendtgørelsen stilles der krav til, at taphaneprøver udtages på net uden forudgående skylning, hvilket kan give overskridelser som kan henføres til interne installationer. For at afklare, hvorvidt eventuelle overskridelser skyldes interne installationer, udtages en ledningsnetsprøve fra samme hane umiddelbart efter taphaneprøven. Ledningsnetsprøver udtages efter skyl i ca. 10 minutter eller til stabil vandtemperatur. To af de tre tilfælde med overskridelse af kvalitetskravene, vurderes at skyldes interne installationer.

Vi har reageret på tre tilfælde på afgang vandværk og på ledningsnet, hvor grænseværdien for kimtal ved 22°C eller coliforme bakterier har været overskredet:

Lundby Krat Vandværk

Den 19. juni 2018 blev der på Lundby Krat Vandværk konstateret forhøjet kimtal ved 22 °C i vandet ved afgang fra vandværket. Vandværket blev efterfølgende taget af nettet og der blev lavet opsporing internt på værket. Forureningen blev lokaliseret til en af boringerne og den ene af vores to lokalbeholdere på vandværket. Begge komponenter blev skyllet, hvorefter mikrobiologien igen overholdt grænseværdierne. Den 16. juli gav Aalborg Kommune tilladelse til igen at sende vand fra Lundby Krat vandværk ud til forbrugerne.

Drastrup 2 Kildeplads

Vandprøver udtaget den 22. maj 2018 viste overskridelse af grænseværdierne for kimtal ved 22 °C ved afgang fra vandværket og på ledningsnettet. Forureningen kunne spores tilbage til to boringer, som var blevet renset kort tid forinden. I forbindelse med rensning af boringerne blev der ligeledes registreret et forhøjet indhold af nitrit. De to givne boringer og sidenhen hele kildepladsen blev taget ud af drift og skyllet, indtil rene prøver forelå. Den 2. juli 2018 kunne Drastrup 2 kildeplads igen sende rent vand ud til forbrugerne.

Hvorup Kildeplads

Den 12. juni 2018 blev der målt et forhøjet kimtal ved 22 °C, i en prøve udtaget ved afgang vandværk. Opfølgende prøver på alle boringerne indikerede, at forureningen stammer fra én boring. Forureningen formodes at skyldes kraftig nedbør og utæthed på boringen. Den forurenede boring blev skyllet og opfølgende prøver udtaget. Kildepladsen var igen i fuld drift den 2. juli 2018.

 

Udvalgte analyseresultater af drikkevand fra 2018 udtaget fra afgang vandværk, ledningsnet og taphane: 

Parameter                 

Enhed

Interval målt i 2018

Grænseværdi

Hårdhed

ºdH

2,9 –   17

-

Jern

mg/l

<0,01   – 0,48*

0,2

Mangan

mg/l

<0,002   – 0,003

0,05

Nitrat                           

mg/l

0,96 –   39

50

Nikkel

µg/l

<0,03   - 14

20

2,6-dichlorbenzamid (BAM)

µg/l

<0,01   – 0,018

0,1   µg/l

Desphenyl-chloridazon (DPC)

µg/l

<0,01   – 0,043

0,1   µg/l

N,N-dimethylsulfamid (DMS)

µg/l

<0,01   – 0,084

0,1   µg/l

* Bemærkning til værdien på jern: der blev målt forhøjet jern-indhold i en taphaneprøver udtaget hos en forbruger. Den efterfølgende ledningsnetsprøve med gennemskyl viste, at vandet på ledningsnettet indeholdt 0,05 mg/l og dermed overholdt grænseværdien. Overskridelsen vurderes at skyldes interne installationer hos forbrugeren.

Yderligere oplysninger om drikkevandskvaliteten kan findes via Tjek dit vand eller søges frem i den nationale boringsdatabase Jupiter.

Genveje
Emner om vand