Årets vand i tal 2022

Årets vand i tal 2022

I 2022 distribuerede Aalborg Forsyning ca. 6,9 mio. m3 rent drikkevand ud til forbrugerne. Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten for at sikre, at drikkevandet overholder kvalitetskravene.

383 analyser

I 2022 blev der udtaget 383 vandprøver fordelt på vandværker, ledningsnet og ved forbrugere (taphaneprøver).

Af de udtagne prøver har der i løbet af året været tre tilfælde med overskridelse af kvalitetskravene for drikkevand. Når der forekommer en overskridelse, søger vi at afklare årsagen hertil. Vi følger op med afhjælpende tiltag og yderligere vandanalyser, indtil drikkevandet igen overholder drikkevandskravene.

Overskridelser

I løbet af året blev der i to tilfælde konstateret overskridelser af de bakteriologiske kvalitetskrav på forbrugers taphane. I begge tilfælde var der tale om en enkelt prøve, der havde en forhøjet værdi. Alle opfølgende vandprøver har været rene, og der har ikke været behov for yderligere foranstaltninger. Årsagen til overskridelserne har ikke været mulig at udpege, men overskridelser som disse kan ofte kædes sammen med reparationer eller udskiftning af interne installationer.

Kvalitetskravet for turbiditet (uklarhed i vandet) blev overskredet i et enkelt tilfælde. Det vurderes at skyldes trykstød i forbindelse med ledningsarbejde i nærheden. Opfølgende prøver var rene, og sagen blev lukket ned uden yderligere foranstaltninger.

Udvalgte analyseresultater af drikkevand fra 2022 udtaget fra afgang vandværk, ledningsnet og forbrugers taphane:

Parameter                 

Enhed

Interval målt i 2022

Grænseværdi

Hårdhed

°dH

11 - 15

-

Jern

mg/l

<0,01 – 0,036

0,2

Mangan

mg/l

<0,002 – 0,004

0,05

Nitrat                           

mg/l

1,1 – 44

50

Arsen

µg/l

<0,03 – 1,9

5

Nikkel

µg/l

<0,03 – 11

20

2,6-dichlorbenzamid (BAM)

µg/l

<0,01 – 0,016

0,1

Desphenyl-chloridazon (DPC)

µg/l

<0,01 – 0,086

0,1

N,N-dimethylsulfamid (DMS)

µg/l

<0,01 – 0,012

0,1

PFAS

µg/l

<0,001

0,002

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen