Årets vand i tal 2019

Årets vand i tal 2019

I 2019 distribuerede vi ca. 6.8 mio. m3 rent drikkevand ud til vores forbrugere. Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten på vandværkerne og ved forbrugerne for at sikre, at drikkevandet overholder kvalitetskravene.

634 analyser i 2019 

I 2019 blev der foretaget 634 analyser fordelt på vandværker, ledningsnet og ved forbrugere. Af de udtagne analyser har der i løbet af året været seks tilfælde, hvor grænseværdierne for mikrobiologiske parametre har været overskredet.

Tre tilfælde med overskridelse af kvalitetskravene blev, med accept fra Aalborg Kommune, lukket ned med det samme. I drikkevandsbekendtgørelsen stilles der krav til, at taphaneprøver udtages på ledningsnettet uden forudgående skylning, hvilket kan give overskridelser, som kan henføres til interne installationer. For at afklare, hvorvidt eventuelle overskridelser skyldes interne installationer, udtages en ledningsnetsprøve fra samme hane umiddelbart efter taphaneprøven. Ledningsnetsprøver udtages efter skyl i ca. 10 min eller til stabil vandtemperatur. De tre tilfælde vurderes at skyldes interne installationer.

Afvigelser i forhold til de mikrobiologiske kvalitetskrav, som vi har reageret på, er fordelt således på henholdsvis vandværk, ledningsnet og forbrugers taphane:

 • På vandværker
  Der blev ikke konstateret overskridelser af kvalitetskravene for de mikrobiologiske parametre på Aalborg Forsynings 13 vandværker og kildepladser, hvor der i 2019 blev udført 140 analyser.
 • På ledningsnettet
  I 2019 blev der i et enkelt tilfælde målt et forhøjet kimtal ved 22°C på et af vores beholderanlæg. Prøver udtaget samme dag på afgang vandværk og på ledningsnet uden overskridelser indikerede, at forureningen var koncentreret omkring beholderanlægget. Årsagen til overskridelsen blev hurtigt opsporet og udbedret. De opfølgende prøver var rene og forsyningen kunne fortsætte uden yderligere foranstaltninger. 
 • Taphaneprøver
  Af 370 prøver udtaget fra forbrugernes taphaner, er der i to tilfælde konstateret overskridelser på mikrobiologiske parametre.

  I det første tilfælde blev der hos en forbruger påvist coliforme bakterier og E. coli, hvilket resulterede i udstedelse kogeanbefaling i dele af Aalborg midtby. Rene prøver fra kildeplads og beholderanlæg viste, at kilden til forureningen skulle findes på ledningsnettet. Ud fra 69 ekstraordinære prøver var det ikke muligt at opspore kilden, som dog menes at kunne henledes til ledningsarbejde i Aalborg midtby. Som følge af omfattende udbedrende tiltag og flere prøvetagningsrunder med rene prøver, kunne kogeanbefalingen i Aalborg midtby, i samråd med Aalborg Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed, igen ophæves efter fire dage.

  Det andet tilfælde med overskridelse af de mikrobiologiske kvalitetskrav var ligeledes i Aalborg midtby, hvor årsagen kunne henledes til udbedringen af brud på nærliggende ledningsnet. De opfølgende foranstaltninger resulterede i, at de opfølgende prøver var rene, og sagen hurtigt kunne lukkes ned.

Udvalgte analyseresultater af drikkevand fra 2019 udtaget fra afgang vandværk, ledningsnet og taphane: 

Parameter                 

Enhed

Interval målt i 2019

Grænseværdi

Hårdhed

ºdH

9 – 17

-

Jern

mg/l

<0,01-0,03

0,2

Mangan

mg/l

<0,002

0,05

Nitrat                           

mg/l

1,1 – 42

50

Nikkel

µg/l

<0,03   - 11

20

2,6-dichlorbenzamid (BAM)

µg/l

<0,01

0,1

Desphenyl-chloridazon (DPC)

µg/l

<0,01   – 0,056

0,1

N,N-dimethylsulfamid (DMS)

µg/l

<0,01   – 0,071

0,1

Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA)

µg/l

                  <0,01

              0,1

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen