Separatkloakering på Nygårdsvej m.fl. i Gistrup 2022-2023

Hvad?
Aalborg Kloak A/S udskifter kloakken i Nygårdsvej, Vinkelvej og Birkekrogen. Arbejdet gennemføres for at fjerne afledning af spildevand til de nærtliggende recipienter i forbindelse med store regnhændelser, og derved får vi en bedre økologisk tilstand i de berørte recipienter.

Arbejdet sker som et led i separatkloakering af hele Gistrup. Nærværende entreprise er etape 3 af i alt 12 etaper i Gistrup.

 

Hvorfor?
De fælleskloakerede oplande skal i henhold til gældende Spildevandsplan 2021-2023 separatkloakeres med tidsfrist 31. december 2026. Området separatkloakeres som følge af statens vandområdeplaner.
Separatkloakeringen har herved til formål at sløjfe eksisterende overløbsbygværker, blandt andet et større overløbsbygværk nord for byen ved den eksisterende fjernvarmepumpestation.

 

Hvilke gader er berørt?

  • Nygårdsvej
  • Vinkelvej
  • Birkekrogen
Stemningsbillede

Hvornår?
Arbejdet forventes udført fra sommeren 2022 til foråret 2023.

 

Adgangsforhold
Arbejderne omfatter primært arbejde i vejareal, hvor den kørende adgang i forbindelse med arbejdet spærres. Der henledes i perioden til færdsel via Mølletoften.

Der vil i hele perioden være adgang for gående.

 

Hvem kan jeg kontakte?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

 

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Louise Sloth Nielsen
Nefovej 50, 9310 Vodskov
Tlf. 41 73 92 58
Mail: louise.nielsen@aalborgforsyning.dk

 

Entreprenør 
A/S Mortensen & Nymark
Lodsholmvej 41-43
9270 Klarup
Entrepriseleder: Morten Munkholt, mobil: 54 55 39 30, mail: mm@mortensen-nymark.dk
Formand: Peter Steen, mobil: 93 63 27 40, mail: pbs@mortensen-nymark.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen