Separatkloakering på Hadsundvej nord i Gistrup

Hvad / Hvor
Aalborg Forsyning foretager separatkloakering af området omkring Hadsundvej på strækningen fra jernbanekrydsningen mod nord til og med rundkørslen.

Nærværende entreprise er etape 4 af i alt 12 etaper i Gistrup.

Hvorfor
De fælleskloakerede oplande i Gistrup skal i henhold til gældende Spildevandsplan 2021-2023 separatkloakeres med tidsfrist 31. december 2026. Oplandene separatkloakeres som følge af statens vandområdeplaner.

Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til den nærliggende Landbækken fra eksisterende overløbsbygværker i Gistrup. I henhold til Vandhandleplanen skal disse overløbsbygværker sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres

Hvilke gader er berørt

  • Hadsundvej mellem jernbanekrydsningen og rundkørslen
  • Del af Nørgårdsvej
  • Del af Pakhusvej
  • Del af Nygårdsvej

Hvornår?
Arbejdet forventes udført fra april til december 2023

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
Aalborg Forsyning
Nefovej 50, 9310 Vodskov
Henriette Wøhlk-Poulsen
tlf.41739286
mail: henriette.wp@aalborgforsyning.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør

Afventer

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen