Separatkloakering på Hadsundvej Banekrydsning i Gistrup 2022

Hvad/hvor?

Aalborg Forsyning foretager krydsning af Aalborg Havnespor (Østbanen) som klargøring til separatkloakering af Gistrup. Arbejdet omfatter desuden etablering af ny spildevandspumpestation nord for jernbanen for at kunne håndtere de fremtidige spildevandsmængder. Nærværende entreprise er etape 3 af i alt 12 etaper i Gistrup.

Arbejderne med banekrydsningen medfører, at trafikhåndteringen på Hadsundvej berøres. Imens arbejderne pågår med spunsning, spærres Hadsundvej kortvarigt. Hadsundvej ensrettes med kørsel ud af Gistrup så længe som muligt.

Hvorfor?

De fælleskloakerede oplande i Gistrup skal i henhold til gældende Spildevandsplan 2021-2023 separatkloakeres med tidsfrist 31. december 2026. Oplandene separatkloakeres som følge af statens vandområdeplaner.

Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til den nærliggende Landbækken fra eksisterende overløbsbygværker i Gistrup. I henhold til Vandhandleplanen skal disse overløbsbygværker sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

Hvilke gader er berørt?

  • Hadsundvej

Hvornår?
Arbejdet forventes udført fra september til december 2022.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående og cyklister.

Hvem kan jeg kontakte?
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn

UCON ApS

Niels Jernes Vej 10

9220 Aalborg Ø
Christian Winde Pedersen

T: 4240 2644

E: winde@ucon.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid

Entreprenør
Eftersendes

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen