Separatkloakering på Hadsundvej Banekrydsning i Gistrup

Hvad / Hvor
Aalborg Forsyning foretager krydsning af Aalborg Havnespor (Østbanen) som klargøring til separatkloakering af Gistrup.
Arbejdet omfatter desuden etablering af ny spildevandspumpestation nord for jernbanen for at kunne håndtere de fremtidige spildevandsmængder.

Nærværende entreprise er etape 3 af i alt 12 etaper i Gistrup.

Gravearbejdet omkring banekrydsningen udgør en særlig trafikal udfordring. Her anvender vi opgravningsfrie metoder, hvilket har den fordel, at vi ikke behøver at fjerne jernbaneskinnerne for at arbejde med kloakledningerne, der løber under Hadsundvej. Vi udfører arbejdet fra to meget store huller (spunsgruber) – ét på hver side af jernbaneskinnerne. 

Arbejderne med banekrydsningen medfører, at trafikhåndteringen på Hadsundvej berøres. Arbejdet udføres efter den vejledende tidsplan:

 • Hele perioden:
  Adgang for cyklister og gående på Hadsundvej opretholdes via interimsveje.
 • Onsdag d. 8. februar kl 6:
  Hadsundvej spærres i begge retninger for kørende. Der henvises til omkørsel via Hadsund Landevej
 • I den mellemliggende periode laves retableringsarbejder efter banekrydsningen
 • Fredag d. 24. februar kl 19:
  Hadsundvej genåbner i begge retninger.

Hvorfor
De fælleskloakerede oplande i Gistrup skal i henhold til gældende Spildevandsplan 2021-2023 separatkloakeres med tidsfrist 31. december 2026. Oplandene separatkloakeres som følge af statens vandområdeplaner.

Ved kraftige regnhændelser løber der opspædet spildevand til den nærliggende Landbækken fra eksisterende overløbsbygværker i Gistrup. I henhold til Vandhandleplanen skal disse overløbsbygværker sløjfes, således vandmiljøet og kloaksystemet i fremtiden forbedres.

Hvilke gader er berørt

 • Hadsundvej

Hvornår?
Arbejdet forventes udført fra oktober 2022 til 1. marts 2023.

Adgangsforhold
Arbejdet vil medføre begrænsninger for biltrafikken på de strækninger, hvor der arbejdes. Der vil i hele perioden være adgang for gående og cyklister.

Hvem kan jeg kontakte
I dagtimerne inden for normal arbejdstid kan du kontakte:

Tilsyn
UCON ApS
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø
Christian Winde Pedersen
T: 4240 2644
E: winde@ucon.dk

Akut kontakt uden for normal arbejdstid:

Entreprenør
A/S Mortensen & Nymark
Lodsholmvej 41-43
9270 Klarup
Morten Munkholt
T: 5455 3930
E: mm@mortensen-nymark.dk

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen