Vand-divisionens politik for miljø, arbejdsmiljø og drikkevand

Ud over at være certificeret indenfor miljø og arbejdsmiljø, så er Vand-divisionen i Aalborg Forsyning certificeret efter ISO 22000, som er et ledelsessystem for fødevaresikkerhed.

Vi indvinder og distribuerer grundvand som rent drikkevand til vores forbrugere og medvirker i beskyttelse af grundvandet. Vi behandler spildevand via central spildevandsrensning og regnvand via decentral regnvandshåndtering og medvirker til, at effekten af klimaforandringer minimeres. Alle aktiviteter gennemføres, så det giver mindst mulig gene for medarbejdere, borgere og miljøet. Vi leverer ydelser af en høj kvalitet, ensartethed og effektivitet og sikrer en robust og sikker forsyning gennem strategiske investeringer.


Vi forbedrer løbende forsyningssikkerheden gennem en konstant forebyggelse af drikkevands-, arbejdsmiljø- og miljøpåvirkninger.

Stemningsbillede

Medarbejdere

  • Vi har sikre og sunde arbejdspladsforhold, hvor den enkeltes sundhed og sikkerhed opleves som en vigtig forudsætning for at kunne løse kerneopgaverne med henblik på at forebygge arbejdsrelaterede skader og sygdom. Dette vil vi opnå via synlig ledelse samt dialog med og inddragelse af vores medarbejdere herunder arbejdsmiljørepræsentanter.
  • Vi sikrer, at vi har de nødvendige kompetencer i relation til arbejdsopgaverne.
  • Vi forbedrer løbende forhold vedrørende arbejdsmiljø, miljø og drikkevandssikkerhed under hensyntagen til økonomiske, planlægningsmæssige og organisatoriske forhold.
  • Vi reducerer arbejdsmiljørisici via risikovurderinger og via proaktive registreringer af farlige forhold med henblik på at fjerne farer.

Samfund

  • Vi understøtter bæredygtighed i vores forbrug og produktion og skaber nye produkter af vores ressourcer til gavn for det omgivende samfund.
  • Vi understøtter samfundsansvar og udviser social ansvarlighed.
  • Vi overholder lovgivningen og andre krav, herunder de overordnede rammer for vores virke, eksempelvis vandforsyningsplan, spildevandsplan, strategiplan og VISION 2100.

Kommunikation

  • Vi sikrer, at informationer og ressourcer er tilgængelige i nødvendigt omfang.
  • Vi sikrer et højt informationsniveau baseret på nøgleordene: Troværdig, Åben, Rettidig og Systematisk og kommunikerer præcist og ensartet – såvel internt som eksternt. 
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen