Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Her kan du læse, om Aalborg Forsynings politik for miljø- og arbejdsmiljø

Politikken tager udgangspunkt i Aalborg Kommunes:

 • Bæredygtighedsstrategi samt FN’s 17 verdensmål
 • Rapporten fra Rådet for Grøn energi
 • Fælles ledelsesgrundlag
 • Fælles personalepolitik om sundhed
 • Fælles værdibaserede personalepolitik
 • Ejerstrategi

Ovenstående rammer og direktionens fremadrettede ønske for indsatsen på miljø- og arbejdsmiljøområdet, kan sammenfattes i følgende:

Vision

Vi vil, gennem løbende forbedring og vedligeholdelse af vores miljø- og arbejdsmiljøpræstation, skabe en bæredygtig arbejdsplads med høj trivsel.

Visionsmål

Grøn Energi, bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål vil være pejlemærker i planlægningen af vores miljø- og arbejdsmiljøpræstation.

Vores arbejdsplads skal være præget af høj trivsel. Dette opnås med motiverede, dygtige medarbejdere og ledere, som har de rette kompetencer til opgaverne og en passende arbejdsbyrde

Gennem hensyntagen til og efterlevelse af altid opdaterede procedurer og anvisninger minimeres risikoen for miljø- og arbejdsmiljøulykker.

Visionsmål og kernesuccesfaktorer

1. Grøn Energi, bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål vil være pejlemærker i planlægningen af vores miljø- og arbejdsmiljøpræstation

 • Arbejde for implementering af effektive bæredygtige løsninger
 • Reducere energi- og ressourceforbruget
 • Være rollemodeller for og påvirke virksomheder, borgere/kunder og samarbejdspartnere i bæredygtig retning.
 • Vi vil begrænse ressourceforbruget og basere vores forbrug på cirkulære kredsløb. Vi sikrer, at drikkevand er baseret på rent og urenset grundvand og at al energiforsyning er baseret på vedvarende energikilder og at spildevand og affald håndteres med brug af bedst tilgængelige teknologi.

2. Vores arbejdsplads skal være præget af høj trivsel. Dette opnås med motiverede, dygtige medarbejdere og ledere, som har de rette kompetencer til opgaverne og en passende arbejdsbyrde

 • Øge den social kapital, med fokus på værdierne tillid, respekt, faglighed, samarbejde og udvikling.
 • Arbejde med organisationsudvikling gennem den fælles procedure for forandringer
 • Forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser, samt sikre læring på tværs af Divisionerne.
 • Tilbyde kompetenceudvikling inden for miljø – og arbejdsmiljø.

3.Gennem hensyntagen til og efterlevelse af altid opdaterede procedurer og instruktioner minimeres risikoen for miljø- og arbejdsmiljøulykker.

Arbejdsmiljø

 • Vi vil minimere arbejdsmiljøpåvirkningen gennem en øget bevidsthed om vores fælles værdier samt øget bevidsthed om egen og andres sikkerhed.
 • Reducere det arbejdsrelateret sygefravær i fht. stress ramte medarbejdere.
 • Fælles registrering af stresstilfælde med henblik på konkret målsætning.
 • Organisationsudvikling og projekter skal risikovurderes og evalueres.
 • Lederne skal fremadrettet have større fokus på proceduren forandring herunder kommunikation, risikovurdering og evaluering.
 • Antallet af ulykker skal minimeres og målet for 2020 er, at ingen skal komme til skade ved en ulykke der giver fravær på mere end 5 dage.

Miljø

 • Vi vil minimere klima- og miljøpåvirkningen med udgangspunkt i at efterleve Bæredygtighedsstrategiens konklusioner herunder gennem en øget miljøbevidst kultur samt indsatser i fht. konkrete mål for energi, affald og spildevand.

Vi vil som minimum overholde lovgivning og andre bindende forpligtelser på miljø- og arbejdsmiljøområdet.

 

Genveje
Emner om om aalborg forsyning