Aalborg Forsyning logo Aalborg Forsyning logo

FNs 17 Verdensmål

– en naturlig del af hverdagen

For Aalborg Forsyning er arbejdet med FNs 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling en helt naturlig del af hverdagen. Samtidig er der ingen tvivl om, at Verdensmålene i fremtiden vil fylde endnu mere i vores daglige arbejde – strategisk, taktisk og operationelt. Faktum er, at vi i dag står over for enorme miljø- og klimamæssige udfordringer, der berører os alle uanset, hvor på kloden vi bor. Vi ønsker at bidrage til at imødekomme disse udfordringer, og i den forbindelse er FNs Verdensmål et fantastisk udgangspunkt og en globalt accepteret forståelsesramme.

Som vandforsyning har Aalborg Forsyning naturligvis arbejdet med klimatilpasning, bæredygtighed og innovative miljøløsninger i mange år. Vi er sammen med resten af den danske vandsektor blandt verdens førende inden for vores felt. Det betyder dog ikke, at vi ikke kan blive endnu bedre. For det kan vi. Det skal vi. Vi må ikke hvile på laurbærrene. Vi skal blive ved med at udforske, udfordre, tænke nyt og lære fra os. I den forbindelse udgør Verdensmålene det helt rigtige afsæt, da de blandt andet har skabt et fælles globalt sprog, som vi kan anvende, når vi taler om bæredygtig udvikling på tværs af kulturer, interesser, organisa-
tionsformer og landegrænser.

Men Verdensmålene er ikke blot et fælles globalt sprog. De er også en næsten uudtømmelig inspirationskilde til vores fælles udvikling og samtidig en systematisk ramme, vi kan arbejde indenfor. Det gælder også for Aalborg Forsynings vanddivision.

Hos Aalborg Forsyning har vi valgt at se de 17 verdensmål, de 169 delmål og de tilhørende imple-menteringsmekanismer som en inspirerende katalysator for den videre udvikling af alle aspekter af vores daglige arbejde. Vi har ikke sat fokus på specifikke mål. Vi har i stedet valgt at kigge på tværs af alle målene og deres mange indbyrdes – og for os helt naturlige – sammenhænge. Vi ved selvfølgelig godt, at Verdensmål 6 omkring vand og sanitet spiller en særlig vigtig rolle for os, men vi tror på, at vi kommer længere, hvis vi kigger på tværs og søger at bidrage til Verdensmålene generelt med udgangspunkt i de ressourcer, vi har til rådighed. Det er med andre ikke blot Verdensmål 6, der skal udfordre og inspirere os. Vi skal tænke i hel-
heder for at blive endnu dygtigere til at få nye idéer og finde nye løsninger. Og så skal vi – og alle andre – konstant huske på, at vi når længst ved gennem samarbejde dialog og åbenhed.

Vi er allerede godt i gang
Arbejdet med FNs Verdensmål gennemsyrer, som nævnt, allerede i dag rigtig mange aspekter af daglig-
dagen i Aalborg Forsyning. Men vi ønsker at bidrage endnu mere, og derfor gennemanalyserer vi konstant alle processer, samarbejder og arbejdsgange med udgangspunkt i de 17 Verdensmål. Vi identi-
ficerer de punkter, hvor vi som vandforsyning kan gøre en forskel på både kort og langt sigt. På den måde bidrager Verdensmålene til at udvikle Aalborg Forsyning som virksomhed. En del af det omfattende analysearbejde handler om at optimere nuværende processer, samarbejder og arbejdsgange. På den måde bliver Verdensmålene nærværende for os og vores mange interessenter her og nu. Eksempler på nuværende processer, samarbejder og arbejdsgange, som vi arbejder på at optimere:

 • Anlægsopstart: Når vi igangsætter et nyt anlægsarbejde, ser vi på om, vi har mulighed for at gennemføre arbejdet endnu mere bæredygtigt, end vi plejer. Vores anlæg skal holde i rigtig mange år og derfor er det vigtigt, at vi indtænker alle aspekter af bæredygtighed i vores anlægsarbejder. Vi skal med andre ord tænke langt ud i fremtiden.

 • Separatkloakering: Vi separatkloakerer og opnår dermed en række miljømæssige og økonomiske fordele. Når vi separatkloakerer i Aalborgs midtby, leder vi eksempelvis regnvandet ud i Limfjorden i stedet for at lede det til et af vores moderne renseanlæg. Dermed bruger vi færre ressourcer på en mere enkel rensning af regnvand.

 • Aalborg Modellen: I Aalborg Kommune har By- og Landskabsforvaltningen og forsyningsvirksom-
  hederne siden 1992 arbejdet tæt sammen om at planlægge og koordinere især store og komplicerede lednings- og vejarbejder. Vi kalder dette samarbejde Aalborg Modellen. Dette samarbejde sikrer, at vi tænker på tværs i forhold til at opnå både miljømæssige og økonomiske gevinster på både kort og langt sigt. Eksempelvis rydder vi op og flytter rundt på de mange ledninger, så det i fremtiden bliver nemmere og dermed billigere at nå ned til dem, da vi begrænser ressourceforbruget.

 • Samarbejde: Vi udvikler nye bæredygtige løsninger sammen med både rådgivningsvirksomheder, interesseorganisationer og Aalborg Universitet. Vi bliver på den måde konstant bedre til at arbejde endnu mere effektivt med FNs Verdensmål. Samtidig sikrer vi, at ny viden spredes; eksempelvis gennem Aalborg Universitets internationale arbejde.

 • Interessentpåvirkning: Vi er hver dag i kontakt med mange forskellige mennesker, virksomheder og organisationer. Vi ser hvert eneste af disse kontaktpunkter som en mulighed for at bidrage til arbejdet med at imødegå de udfordringer, som FNs 17 verdensmål sætter fokus på. Derfor har vi blandt andet sat fokus på en intern forandringsproces med Verdensmålene som omdrejningspunkt. Et af vores mål er, at alle medarbejdere skal blive ambassadører for Verdensmålene i mødet med vores mange interessenter.

 • Anvendelse af biogas: På Aalborg Renseanlæg Vest i Aalborg anvender vi biogas, dannet fra ressourcerne i spildevandet, til produktion af el på tre gasmotorer. Den producerede el sælger vi ud på elnettet og overskudsvarmen fra elproduktionen anvender vi internt til opvarmning eller til salg på fjernvarmenettet.

 • Ombygning af Renseanlæg Øst: Vi har løbende ombygget Renseanlæg Øst, så vi i dag blandt andet har øget produktionen af biogas, reduceret energiforbruget, nedsat CO2-udledningen og øget spilde-vandskapaciteten. Via målrettet strategisk planlægning viser vi vej med produktion af grøn energi, da vi anvender det organiske stof i spildevandet til produktion af biogas på en så effektiv måde, at egenpro-duceret biogas vil afløse naturgas i de kedler, som producerer varme til slamtørringsanlægget på Renseanlæg Øst. Hertil kommer, at vi opgraderer vores slam til et bæredygtigt biobrændsel, der nyttiggøres i industrien til varmeproduktion og fillermedie.

 • Energiproduktion: Samlet set er vores renseanlæg og kloaksystem i dag C02-neutrale og energiproducerende.

 • Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg: Siden 1980erne har vi arbejdet med beskyttelse af grundvandet. Aalborg Forsyning er i dag sekretariat for Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg. Foreningen er et partnerskab mellem 38 vandværker i Aalborg Kommune, som via foreningen håndterer konkrete indsatser beskrevet i de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Gennem dyrkningsaftaler med lodsejere og overvågning af grundvandskvaliteten sikrer vi god vandkvalitet og større artsdiversitet i naturen og i vores vandmiljø. Foreningen gennemfører informationskampagner, f.eks. med det mål at mindske anvendelsen af sprøjtemidler i parcelhushaver. En vigtig del af forureningens arbejde er at fungere som aktiv samarbejdspartner omkring skovrejsning, og foreningen har blandt andet arbejdet sammen med Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, om skovrejsning syd for Lundby Krat og med Naturstyrelsen om skovrejsning i Drastrup. 

 • Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg: Aalborg Forsyning er sekretariat for Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg, der siden 1980erne har arbejdet med beskyttelse af grundvandet i Aalborg Kommune.

 • Kloakmesterdag: Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune har siden 2016 afholdt en årlig dag for alle de mange kloakmestre, som de arbejder sammen med. Det er et godt eksempel på, at tre parter går sammen for at hjælpe en fjerde part, nemlig borgerne, med at udføre opgaven på en bæredygtig måde.

 • Entreprenørdag: Aalborg Forsyning afholder hvert år et møde med alle relevante entreprenører for at sikre, at arbejdet med etablering af nye kloakker udføres så effektivt som muligt – både miljømæssigt og økonomisk.

 • Direktøren trækker kortet: I Aalborg Forsynings vanddivision har direktøren, Bo Laden, over en længere periode ofte trukket kortet med oversigten over Verdensmålene frem, når han indleder et internt møde, for at understrege formålet med selskabets eksistens. I starten havde mødedeltagerne svært ved at relatere Verdensmålene til deres hverdag. Nu har de vænnet sig til det. Og som direktør mener Bo Laden, at det er hans opgave at gå forrest ved konstant at minde medarbejderne om, at vi alle skal bidrage til, at verden bliver et bedre sted at leve. For hvis han ikke gør det, hvad skal så motivere de andre i organisationen til at arbejde med Verdensmålene?


Vi tager de næste skridt
Arbejdet med FNs Verdensmål er både interessant og næsten særdeles vigtigt for en virksomhed som Aalborg Forsyning der arbejder meget konkret med det ene af målene; nemlig Verdensmål 6. Det pålægger os et stort ansvar. Et ansvar, vi gerne tager på os. Vi er ikke bange for at sige, at vi er eksperter i at arbejde med vand og spildevand. Vi vil i fremtiden blive endnu dygtigere til dette arbejde, samtidig med, at vi nytænker hele vores virksomhed med udgangspunkt i alle 17 Verdensmål. Og vi er ikke i tvivl om, at vi kommer til at skabe gennemgribende forandringer i hele virksomheden, da Verdensmålene i fremtiden vil være det strategiske kompas, vi navigerer efter, og det vil kunne ses og mærkes af alle, vi samarbejder med.

 

Genveje
Emner om kloak